Bmpsz header

Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága

Megyei Szakértői bizottság feladatai

Alapvető feladata a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása.

Sajátos nevelési igény (SNI): az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd

 • 3 évesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálata
 • Járási (tankerületi) szakértői bizottság által vizsgált, 3 évnél idősebb gyermekek, tanulók esetében a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók felülvizsgálata
 • Jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló családja részére a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása
 • Jogszabályban meghatározott esetben javaslattétel a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthoni ellátására, a három évnél idősebb gyermekek bölcsődei ellátása, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátásra
 • A mozgásszervi fogyatékosság, az érzékszervi fogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányuló vizsgálat nem végezhető, az közvetlenül kérhető, illetve kezdeményezhető az országos szakértői bizottságoknál

Általános tudnivalók a szakértői bizottsági vizsgálatról
(járási és megyei szakértői bizottságban)

 • 3 éves kor alatt a Megyei Szakértői Bizottság végzi a szakértői vizsgálatot

 • 3 éves kor felett az illetékes tagintézmény járási (tankerületi) szakértői bizottsága, ahol a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézség kerülhet megállapításra, sajátos nevelési igény gyanúja esetén, a Megyei Szakértői Bizottságnak átadásra kerül a vizsgálati anyag, és a szakértői vélemény kiadására is ott kerül sor.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló (BTM): az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, magatartási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

 • A szakértői vizsgálat iránti kérelem elfogadásához a szülő/gondviselő által aláírt írásbeli kérelem szükséges. A szakértői vizsgálat a szülő/gondviselő kérelmére, illetve, ha az eljárást nem a szülő/gondviselő kezdeményezi, akkor az óvoda, iskola kérelmére, de a szülő egyetértésével indul. A nevelési-oktatási intézménynek ez esetben tájékoztatási kötelezettsége van a szülő/gondviselő felé a szakértői bizottsági tevékenységről és az ehhez kapcsolódó szülői jogokról, kötelességekről, ill. az esetleges hatósági eljárásról

 • A vizsgálat időpontjáról, helyszínéről postai úton értesítést kap a szülő/gondviselő

 • Amennyiben a második vizsgálati időpontban sem jelenik meg a szülő/gondviselő gyermekével, – a távollétének okáról egy esetben sem értesíti a bizottságot – az intézmény közigazgatási hatósági eljárás megindítását kezdeményezi a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál.

 • A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges.

 • Amennyiben egy szülő kíséri gyermekét, a vizsgálaton aláírásával nyilatkozik arról, hogy jogosult a távol lévő szülő képviseletére.

 • A szakértői vizsgálat során a szülő köteles közreműködni a vizsgálaton – annak zavarása nélkül – jogosult mindvégig jelen lenni.

 • A szülő/gondviselő kérése alapján, a vizsgálat során figyelembe kell venni a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermek, tanuló anyanyelvi, szociokulturális sajátosságait, amennyiben erről a tényről írásban értesíti a bizottságot.

 • A szülő/gondviselő a vizsgálatra hozza magával a gyermek korábban történt kivizsgálásaira, gyógykezeléseire vonatkozó zárójelentéseket, leleteket, egyéb iratokat, valamint ha gyermeke iskolába jár, ellenőrzőjét, tájékoztató füzetét, iskolai füzeteiből néhányat (matematika, nyelvtan, környezetismeret, fogalmazás).

 • A vizsgálatra utazási utalvány a háziorvostól kérhető, a gyermek és kísérője útiköltségét az Egészségbiztosítási Pénztár utólag megtéríti. A visszaútra az intézmény pecsételi le az utalványt.

 • A szülőnek, gondviselőnek munkahelyi távollétéről igazolás adható ki.

 • Szülőnek, vagy nagykorú tanuló esetén a tanulónak a szakértői véleményben foglaltakkal kapcsolatos egyetértését vagy egyet nem értését írásban kell közölnie. Amennyiben nem ért egyet:
  • a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt tájékoztatni

  • a szülő vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló közvetlenül is eljárást indíthat a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál a szakértői vélemény felülvizsgálatát kezdeményezve

  • ha a szülő, vagy nagykorú tanuló esetén a tanuló a szakértői vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz nyilatkozatot és nem indítja meg az eljárást, az egyetértését megadottnak kell tekinteni.

 • Első felülvizsgálat: a szakértői véleményben foglaltak végrehajthatásának megkezdését követő első nevelési év, tanév során

 • További felülvizsgálat: ha a gyermek, tanuló enyhe értelmi fogyatékos, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd, addig a tanévig, amelyben a tanuló a tíz éves életkort betölti minden második, azt követően és egyéb fogyatékosság, valamint autizmus spektrum zavar esetében, illetve ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni.

Szakfeladat ellátási hely:

7626 Pécs
Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Egyetem utca 2.

Telefonszám:

+36 72/226-396

Email:

bmpsz.mszpecs@gmail.com


BMPSZ Megyei Szakértői Bizottság vezető, főigazgató-helyettes:

Brückner Ágnes

Brückner Ágnes

(oligofrénpedagógia-szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, okleveles család- és gyermekvédő tanár, közoktatás vezető, pedagógus szakvizsga)

email: bmpsz.bruckner@gmail.com


Munkatársak

Gyógypedagógus

Balog Nóra

(tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szomatopedagógus)

Kapitány Dóra

(gyógypedagógus logopédia szakirányon)

Lócz Éva

(értelmileg akadályoztatottak pedagógiája-tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár)

Meszéna Tamásné

(oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatás vezető szakvizsga, Neveléstudományi MA koragyermekkor pedagógiája szakirány)

Nyikos Tímea Lilla

(gyógypedagógus (BA), tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány)

Várnai Rudolfné

(oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, "szakértői és vezetőtanári, gyakorlatvezető" szakvizsgázott pedagógus)

Vida Gergő

(tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus, okleveles inkluzív pedagógia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen)

Győrfi Szabó Marianna

(tanító, logopédia szakos gyógypedagógus)

Pszichológus

Albert Judit

(pszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus szakvizsga)

Csathóné Bicsák Éva

(pszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus szakvizsga)

Harmouche Margaréta

(pszichológus)

Hűber Judit

(pszichológus)

Lassan Mónika

(Pedagógiai szakpszichológus)

Nagy Tímea

(felnőtt klinikai és mentálhigiéniai klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta)

Várkonyiné Csősz Borbála

(tanácsadó szakpszichológus)

Gyógypedagógiai asszisztens

László Judit

(gyógypedagógiai asszisztens)

Pedagógiai asszisztens

Karf Olga

(földrendező mérnök, műszaki tanár, minőségügyi szakmérnök, pedagógiai- és családsegítő munkatárs)